معادن سنگاب آذرشهر

سنگاب آذرشهر دارای 6 معدن در محدوده شهر آذرشهر در آذربایجان شرقی است. در این محدوده معادن سنگ مختلف تراورتن و مرمر واقع شده است.امتیاز انحصاری بهره برداری از این معدن در اختیار شرکت سنگاب آذرشهراست.

این معادن عبارتند از:

 

معدن سنگ تراورتن قرمز

 معدن تراورتن سیلور(پوست ماری-خاکستری)

معدن تراورتن گردویی (تنه درختی) آذرشهر

 معدن تراورتن لیمویی (زرد) آذرشهر

 معدن سنگ مرمر سبز آذرشهر

 معدن سنگ مرمر قرمز

معدن سنگ تراورتن قرمز

معدن سنگ تراروتن گردویی

معدن سنگ تراورتن لیمویی

معدن سنگ تراورتن سیلور

معدن سنگ مرمر سبز

معدن سنگ مرمر الوان